OMRON | Mitsubishi
Home >> Download >> MITSUBISHI >> A0J2 Series PLC >> mitsubishi mitsubishi_Standard Specifications Manual RV-6SD6SDL
mitsubishi mitsubishi_Standard Specifications Manual RV-6SD6SDL
Introduction:

Pin
No.
Line color
Function name
Pin
No.
Line color
Function name
General-purpose
Dedicated/po wer supply,
common
General-purpose
Dedicated/power supply,
common
1 Orange/Red A FG 26 Orange/Blue A FG
2 Gray/Red A 0V:For pins 4-7, 10-13 27 Gray/Blue A 0V:For pins 29-32 , 35-38
3 White/Red A 12V/24V:For pins 4- 7 28 White/Blue A 12V/24V:For pins 29-32
4 Yellow/Red A General-purpose output 0 29 Yellow/Blue A General-purpose output 4
5 Pink/Red A General-purpose output 1 30 Pink/Blue A General-purpose output 5
6 Orange/Red B General-purpose output 2 31 Orange/Blue B General-purpose output 6
7 Gray/Red B General-purpose output 3 32 Gray/Blue B General-purpose output 7
8 White/Red B 0V:For pins 4-7, 10-13 33 White/Blue B 0V:For pins 29- 32, 35-38
9 Yellow/Red B 12V/24V:For pins 10-13 34 Yellow/Blue B 12V/24V:For p ins 35-38
10 Pink/Red B General-purpose output 8 35 Pink/Blue B General-purpos e output 12
11 Orange/Red C General-purpose out put 9 36 Orange/Blue C General-purpose output 13
12 Gray/Red C General-purpose output 10 37 Gray/Blue C General-purpose output 14
13 White/Red C General-purpose output 11 38 White/Blue C General-purpose output 15
14 Yellow/Red C COM0:For pins 15-22 39 Yellow/Blue C COM1:For pins 40-47
Note1)
15 Pink/Red C General-purpose input 0 40 Pink/Blue C General-purpose input 8
16 Orange/Red D General-purpose inp ut 1 41 Orange/Blue D General-pur pose input 9
17 Gray/Red D General-purpose input 2 42 Gray/Blue D General-purpose input 10
18 White/Red D General-purpose inp ut 3 43 White/Blue D General-purpo se input 11
19 Yellow/Red D General-purpose inp ut 4 44 Yellow/Blue D General-pur pose input 12
20 Pink/Red D General-purpose input 5 45 Pink/Blue D General-purpose input 13
21 Orange/Red E General-purpose inp ut 6 46 Orange/Blue E General-pur pose input 14
MR-ENCBL50M-H
GT1665M-STBD
FX3G-EEPROM-32L
MR-J3-10A
FX1N-60MR-3A001
GT05-MEM-ADPC
MR-J3ENSCBL2M-L
MR-J3ENCBL2M-A1-H
GT1685M-STBA
MR-BKS1CBL2M-A1-H
FX1N-EEPROM-8L
MR-RB6K-4
MR-BKS1CBL10M-A1-L
FX2N-48MT-001
Q173DVCBL1M
Q173J2BCBL5M
MR-JHSCBL10M-H
MR-JCCBL2M-H
GT16M-ROUT
Q173J2B2CBL5M
HC-MFS13B
QD81MEM-2GBC
FX2N-32MR-UA1/UL
A1SNMCA-8KP
MR-RB1L-4
Q3MEM-4MBS-SET
Q170CDCBL10M
MR-EKCBL10M-H
MR-J3ENSCBL5M-H
FX2N-80MR-D
MR-ESCBL20M-H
Q1MEM-128S
MR-J2S-70A
A60MX
MR-E40A
MR-J3ENSCBL10M-H
FX3U-FLROM-64
MR-A-TM
MR-J2HBUS05M-A
HC-MFS053
HC-MFS053D
MR-J3-10B
MR-CPCATCBL3M
MR-J2S-40A
MR-J3BUS03M
MR-J3-40A
FX2N-80MR-001
HA-LFS22K1M
AJ71ME81
MR-J3BUS05M
mitsubishi mitsubishi_Standard Specifications Manual RV-6SD6SDL
Related Download